Números Albanès d'1 a 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Un Një -
2 Dos Dy -
3 Tres Tre -
4 Quatre Katër -
5 Cinc Pesë -
6 Sis Gjashtë -
7 Set Shtatë -
8 Vuit Tetë -
9 Nou Nëntë -
10 Deu Dhjetë -
11 Onze Njëmbëdhjetë -
12 Dotze Dymbëdhjetë -
13 Tretze Trembëdhjetë -
14 Catorze Katërmbëdhjetë -
15 Quinze Pesëmbëdhjetë -
16 Setze Gjashtëmbëdhjetë -
17 Disset Shtatëmbëdhjetë -
18 Divuit Tetëmbëdhjetë -
19 Dinou Nëntëmbëdhjetë -
20 Vint Njëzet -
21 Vint un Njëzet e një -
22 Vint dos Njëzet e dy -
23 Vint tres Njëzet e tre -
24 Vint quatre Njëzet e katër -
25 Vint cinc Njëzet e pese -
26 Vint sis Njëzet e gjashtë -
27 Vint set Njëzet e shtatë -
28 Vint vuit Njëzet e tetë -
29 Vint nout Njëzet e nëntë -
30 Trenta Tridhjetë -
31 Trenta un Tridhjetë një -
32 Trenta dos Tridhjetë e dy -
33 Trenta tres Tridhjetë e tre -
34 Trenta quatre Tridhjetë e katër -
35 Trenta cinc Tridhjetë e pesë -
36 Trenta sis Tridhjetë e gjashtë -
37 Trenta set Tridhjetë e shtatë -
38 Trenta vuit Tridhjetë e tetë -
39 Trenta nou Tridhjetë e nëntë -
40 Quaranta Dyzetë -
41 Quaranta un Dyzet e një -
42 Quaranta dos Dyzet e dy -
43 Quaranta tres Dyzet e tre -
44 Quaranta quatre Dyzet e katër -
45 Quaranta cinc Dyzet e pesë -
46 Quaranta sis Dyzet e gjashtë -
47 Quaranta set Dyzet e shtatë -
48 Quaranta vuit Dyzet e tetë -
49 Quaranta nou Dyzet e nëntë -
50 Cinquanta Pesëdhjetë -
51 Cinquanta un Pesëdhjetë e një -
52 Cinquanta dos Pesëdhjetë e dy -
53 Cinquanta tres Pesëdhjetë e tre -
54 Cinquanta quatre Pesëdhjetë e katër -
55 Cinquanta cinc Pesëdhjetë e pesë -
56 Cinquanta sis Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Cinquanta set Pesëdhjetë e shtatë -
58 Cinquanta vuit Pesëdhjetë e tetë -
59 Cinquanta nou Pesëdhjetë e nëntë -
60 Seixanta Gjashtëdhjetë -
61 Seixanta un Gjashtëdhjetë e një -
62 Seixanta dos Gjashtëdhjetë e dy -
63 Seixanta tres Gjashtëdhjetë e tre -
64 Seixanta quatre Gjashtëdhjetë e katër -
65 Seixanta cinc Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Seixanta sis Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Seixanta set Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Seixanta vuit Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Seixanta nou Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Setanta Shtatëdhjetë -
71 Setanta un Shtatëdhjetë e një -
72 Setanta-dos Shtatëdhjetë e dy -
73 Setanta tres Shtatëdhjetë e tre -
74 Setanta quatre Shtatëdhjetë e katër -
75 Setanta cinc Shtatëdhjetë e pesë -
76 Setanta sis Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Setanta set Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Setanta-vuit Shtatëdhjetë e tetë -
79 Setanta nou Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Vuitanta Tetëdhjetë -
81 Vuitanta un Tetëdhjetë e një -
82 Vuitanta dos Tetëdhjetë e dy -
83 Vuitanta tres Tetëdhjetë e tre -
84 Vuitanta quatre Tetëdhjetë e katër -
85 Vuitanta cinc Tetëdhjetë e pesë -
86 Vuitanta sis Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Vuitanta set Tetëdhjetë e shtatë -
88 Vuitanta vuit Tetëdhjetë e tetë -
89 Vuitanta nou Tetëdhjetë e nëntë -
90 Noranta Nëntëdhjetë -
91 Noranta un Nëntëdhjetë e një -
92 Noranta dos Nëntëdhjetë e dy -
93 Noranta tres Nëntëdhjetë e tre -
94 Noranta quatre Nëntëdhjetë e katër -
95 Noranta cinc Nëntëdhjetë e pesë -
96 Noranta sis Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Noranta set Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Noranta vuit Nëntëdhjetë e tetë -
99 Noranta nou Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Cent Njëqindë -